Нүүр хуудас

ЕБС-ийн жишиг загварын суурь, хэв шинжүүдийг тодорхойлж системийн загвараар дүрслэх нь

Энэхүү судалгаагаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд заавал байх “ЁСТОЙНУУД” буюу суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрсэлхийг зорьсон. Судалгаанд ТУС С олюшн ХХК-ийн боловсруулсан нийгмийн нэгж системийн инженерчлэлийн аргыг ашигласан болно.
Санхүүжилтын хувь
NoneСанхүүжилт
1Судлаач

Бид хэрхэн ажилладаг вэ

Бидний үндсэн үйл ажиллагаа дараах 3-н хэсгээс бүрдэнэ:

ТУС загварт суурилсан нийгмийн судалгаа

Нийгмийн тулгамдсан асуудлуудад шийдэл санал болгох нийгмийн нэгж системийн инженэрчлэлийн

Цэгцтэй судалгааны сургалт

Цэгцтэй сэтгэлгээний арга барилыг эзэмшүүлэх сургалт болон төсөл хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх

Онлайн болон танхимын судалгаа

Цэгцтэй сэтгэлгээний арга барилыг эзэмшүүлэх сургалт болон төсөл хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх

Бидний баатрууд ба дэмжигчид

Бидний хэрэгжүүлж буй судалгаа, хэлэлцүүлэг болон сэминаруудыг дэмжигчид

Судалгаатай танилцах

Улс төр

Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний эрхийн хэмжүүр үзүүлэлт боловсруулах нь

Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний эрхүүдийн хэмжүүр үзүүлэлт боловсруулах.
35сая
1Судлаачид
Цар тахал

ДЭМБ-аас боловсруулсан цар тахлын үеийн бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээний жишиг зөвлөмжийг системийн загвараар шинжилж, дүрслэх нь

ЗСДС ТББ нь 2018-2020 онд нийгмийн нэгж системийн инженерчлэлийн 10 судалгаа зохион байгуулсны нэг нь “ДЭМБ-аас боловсруулсан “Цар тахлын үеийн бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээний жишиг зөвлөмж”-ийг системийн загвараар шинжилж, дүрслэх нь” судалгааны ажил юм. Судалгаанд ТУС Солюшн ХХК-ийн боловсруулсан Тохируулгатай Угсардаг Системийн загварыг ашигласан. Судалгааны үр дүнгээр ДЭМБ-аас боловсруулсан жишиг зөвлөмж нь аливаа нийгмийн нэгж системд заавал бүрдүүлэх шаардлагатай 5 дэд тогтолцооны суурь 40 хэв шинжийн 30 хэв шинжийг буюу 75 хувийг бүрдүүлж тодорхой эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвартай боловч эрсдэлийг сөрөх, удирдах чадваргүй тогтолцооны ангилалд хамаарч байгааг тогтоосон болно.
35сая
1Судлаачид
Гэр бүл

“Гэр бүлийн жишиг загварын суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь” судалгааны тайлангийн танилцуулга

Гэр бүлийн гишүүдийн харилцааг илэрхийлсэн жишиг загварыг бий болгох замаар гэр бүлд тулгамдаж буй асуудлуудын шийдлийг тодорхойлох хэрэгцээнд үндэслэн энэхүү судалгааг гүйцэтгэсэн болно.
35сая
1Судлаачид

Нийтийн хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлэгт оролцох

Блог